משלוח לכל הארץ

תקנון אתר

לקוחה יקרה,
תודה שבחרת לקנות מחברת SAGA ע"י שגית רביבו בע"מ.
מצורף תקנון האתר – אנא הקדישי מס' דקות כדי לקרוא ולאשר אותו.

תקנון האתר

1. הגדרות

להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתקנון זה:

האתר – אתר האינטרנט של https://sagarevivo.com

חברת SAGA – סאגא ע"י שגית רביבו – חברה בע"מ

המעצבת – שגית רביבו

המוצרים – כל הפריטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה

זמן האספקה – בין 2 ל3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, כולל זמן המשלוח : מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי, שבת , ערבי חג וחגים

יום האספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.

כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים ואביזרי אופנה והוא בבעלות המעצבת וחברת SAGA שבבעלותה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של חברת SAGA, בכתובתה:

חברת SAGA ע"י שגית רביבו בע"מ , ראול ולנברג 2 , רמת החייל , ת"א , קומה 3 , מיקוד 6971901

ו/או באימייל sagitrevivo5@gmail.com ו\או בטלפון 03-5180586

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר ולהיפך.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין חברת SAGA לבין הגולשת ו/או המזמינה.

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת SAGA ו/או הנהלת האתר ו/או המעצבת ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. חברת SAGA שומרת לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ו. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי חברת SAGA תשתדל לעשות כפי מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ז. מחירי המוצרים כוללים מע"מ ע"ס 17 % על פי הדין.

ח. חברת SAGA אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

ט. חברת SAGA עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וחברת SAGA לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

י. רישומי המחשב של חברת SAGA בדבר הפעולות , לרבות המכירות והזיכויים המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.זכויות יוצרים ודין שיפוט

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של חברת SAGA בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב התכשיטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים , תמונות התכשיטים\מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של חברת SAGA מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של חברת SAGA מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת חברת SAGAמראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן

ה. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת SAGA ובעליו.

ו. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד

4. אחריות חברת SAGA

א. חברת SAGA ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור התכשיט\מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים והתאמת מידות.

ד. בכל מקרה לא תישא חברת SAGA באחריות כלשהי העולה על ערך התכשיט\מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ה. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ז. באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו

ח. חשוב לציין יש לשמור את המוצרים בקופסא המקורית, יש להימנע ממגע בקרם גוף או כל חומר אחר.

ט. האחריות לתכשיטי סאגא תקפה לשנה ניתן לשלוח אלינו את הפריט או להגיע ולצפות בעלות

5. מדיניות משלוחים

 • אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום/דואר שליחים , במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
 • סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
 • במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר , חברת SAGA מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ליעד המבוקש.
 • ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שניים 3-4 ימי עסקים.
 • חברת SAGA לא תישא באחריות במקרה של עיכובים אשר נובעים מתקלות בחברות השילוח השונות , במקביל , במקרה של תקלה מסוג זה ,חברת SAGA תעשה כל מאמץ כדי לפתור את הבעיה לשביעות רצון הלקוחה.
 • במקרה של הזמנת מוצר שאזל מהמלאי – ייתכנו עיכובים של 3 ימי עבודה נוספים – חברת SAGA מתחייבת להודיע על כך ללקוח עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והלקוח מבחינתו יוכל לאשר את העיכוב או לבטל את העסקה
 • אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע רק לאחר האישור מחברת האשראי שהכסף אכן עבר לחשבונה של חברת SAGA
 • חברת SAGA רשאית לבצע שינויים במחירי המשלוחים שהיא גובה מעת לעת וכמובן לפרסם זאת באתר.

6.מדיניות ביטול עסקה והחזר כספי

 • כל הכתוב בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק(
 • כל לקוחה שמזמינה באתר רשאית לבטל את העסקה ולקבל את כספה בחזרה מהסיבות הבאות : :
  1. הלקוחה קיבלה מוצר פגום
  2. הלקוחה קיבלה את המשלוח באיחור
  3. הלקוחה לא אוהבת את המוצר

תהליך החזרה במקרה של קבלת מוצר פגום / משלוח שהגיע באיחור

 • הלקוחה תודיע לחברת SAGA במייל או בטלפון ותעדכן שברצונה לבטל את העסקה , לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
 • לאחר קבלת ההודעה המוצר ייאסף ע"י שליח מטעם חברת SAGA בתיאום עם הלקוחה
 • הלקוחה תקבל זיכוי כספי מלא עד 5 ימי עסקים מיום איסוף המוצר ע"י השליח לפי האופן שבו היא שילמה (אשראי = זיכוי באשראי \ PAY-PAL= זיכוי ב PAY-PAL)

תהליך החזרה במקרה של לקוחה שמתחרטת על העסקה

 • הלקוחה תודיע לחברת SAGA במייל או בטלפון ותעדכן שברצונה לבטל את העסקה , לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
 • לאחר קבלת ההודעה המוצר יישלח בדואר רשום ע"י הלקוחה ועל חשבונה אל משרדי חברת SAGA לכתובת : סאגא ע"י שגית רביבו בע"מ, רחוב ראול ולנברג 2 רמת החייל תל-אביב , מיקוד 6971901
 • הלקוחה תקבל זיכוי כספי מלא בניכוי דמי המשלוח מהעסקה עד 5 ימי עסקים מיום איסוף המוצר ע"י השליח לפי האופן שבו היא שילמה (אשראי = זיכוי באשראי \ PAYPAL= זיכוי לחשבון PAYPAL)
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין רכישת מוצר שנמצא בקטגוריית מבצעים אלה החלפה למוצר אחר (למעט מקרים שהמוצר הגיע באיחור או הגיע פגום) אלה החלפה למוצר אחר (למעט מקרים שהמוצר הגיע באיחור או הגיע פגום)
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין רכישת "מוצר עם חריטה/הקדשה אישית"
 • מבלי לפגוע באמור לעיל – חברת SAGA מתחייבת לעשות כל מאמץ כדי להוציא 100% לקוחות מרוצים

7. שמירה על סודיות

 • חברת SAGA אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות שלה
 • חברת SAGA משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 • חברת טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1
 • חברת SAGA מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 • חברת SAGA עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין. מבלי לפגוע באמור לעיל חברת SAGA אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 • חברת SAGA לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

לסיכום:

חברת SAGA מאמינה שלקוחה מרוצה היא לקוחה נאמנה , אם לא יצאת מרוצה – אנחנו מבקשים לדעת כדי שנוכל לתקן

Peace & Love

SAGA BY SAGIT RE

סגירה
סגירה
התחברות
סגירה
סל קניות (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.